Setas frescas

Boletus edulis
Boletus edulis
Boletus pinophilus
Boletus pinophilus
Boletus aereus
Boletus aereus
Amanita caesarea
Amanita caesarea
Amanita ponderosa
Amanita ponderosa
Morchella conica, esculenta
Morchella conica, esculenta
Calocybe gambosa
Calocybe gambosa
Cantharellus cibarius
Cantharellus cibarius
Cantharellus tubaeformis
Cantharellus tubaeformis
Cantharellus lutescens
Cantharellus lutescens
Craterellus cornucopioides
Craterellus cornucopioides
Marasmius oreades
Marasmius oreades
Lactarius deliciosus
Lactarius deliciosus
Tricholoma Portentosum
Tricholoma Portentosum
Hydnum repandum
Hydnum repandum
Terfezia arenaria
Terfezia arenaria